Aktualności w projekcie

Protokół spisany w dniu 06.11.2013r. ze spotkania z beneficjentami projektu pn.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice”

pppppW spotkaniu udział wzięli:
- Wójt Gminy Gorlice Pan Ryszard Guzik,
- Sekretarz Gminy Gorlice Pani Halina Oruba,
- Dyrektor OZEA Pani Barbara Wiatr,
- Kierownik GOPS Pani Anna Rafa,
- Informatyk Gminy Gorlice Radosław Kozłowski, oraz mieszkańcy Gminy Gorlice według załączonej listy obecności.

Spotkanie zostało zwołane w celu przekazania informacji o realizacji projektu, omówienia sposobu reagowania na usterki i awarie.
Pierwsza zabrała głos Kierownik Ośrodka Pani Anna Rafa , która dokładnie omówiła jak w przyszłości beneficjenci mają reagować na awarię sprzętu i z kim kontaktować się w razie niepoprawnego funkcjonowania komputera lub internetu.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Gorlice, który pogratulował wszystkim kontrahentom otrzymania komputerów i złącz internetowych. Oświadczył również, iż w ramach realizacji projektu wszystkie szkoły na terenie gminy otrzymały nowe zestawy komputerowe.
pppppPonownie głos zabrała Kierownik Ośrodka Pomocy Pani Anna Rafa, która zakomunikowała, iż w Ośrodku Pomocy w Gorlicach oraz, Gminnej Bibliotece w Zagórzanach oraz, w OZEA znajdują się komputery zakupione w ramach projektu, z których mogą również korzystać mieszkańcy Gminy Gorlice.
pppppNa zakończenie spotkania głos zabrał informatyk Gminy Pan Radosław Kozłowski, który odpowiadał na pytania zebranych mieszkańców, a następnie spisał adresy e- mailowe beneficjentów. Na tym spotkanie zakończono.

Protokołowała:
Katarzyna Setlak


INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW Z GMINY GORLICE OBJĘTYCH PROGRAMEM PN.:
„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GORLICE”

GMINA GORLICE INFORMUJE, ŻE W DNIU 6 LISTOPADA 2013 R. (TJ. ŚRODA) O GODZ. 13°° W SALI KONFERENCYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GORLICACH, UL. NIEPODLEGŁOŚCI (WEJŚCIE OD PODWÓRZA) ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z BENEFICJENTAMI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GORLICE".

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

GORLICE, 2013-10-30

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppWÓJT

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppRYSZARD GUZIK

LEKCJE INFORMATYKI W NOWYCH PRACOWANICH KOMPUTEROWYCH

pppppW ramach Projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pod koniec lipca został zainstalowany sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem we wszystkich Zespołach Szkół, które prowadzi Gmina Gorlice. Wójt Gminy Gorlice – Ryszard Guzik dokonał protokolarnego przekazania w/w sprzętu w użyczenie, podpisując stosowne umowy z Dyrektorami Zespołów Szkół. Szkoły otrzymały sprzęt na czas realizacji projektu i na okres trwałości efektów Projektu.

pppppUczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych mogli więc w nowym roku szkolnym 2013/2014 rozpocząć zajęcia z informatyki i zajęcia komputerowe w nowych pracowniach komputerowych z możliwością dostępu do szerokopasmowego Internetu. Komputery wykorzystywane są również podczas innych zajęć, w tym pozalekcyjnych i są również dostępne dla mieszkańców.

pppppZakupiony sprzęt ma pozytywny wpływ na złagodzenie wykluczenia cyfrowego społeczeństwa Gminy Gorlice, podniesie w znaczący sposób dostęp do wiedzy poprzez upowszechnienie Internetu. Uczniowie i inne osoby korzystające z zakupionego sprzętu zdobędą nowe umiejętności dzięki czemu podniosą się ich kompetencje, nauczą się komunikować drogą elektroniczną oraz wyszukiwać i korzystać z  nformacji dostępnych w sieci.


ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK

W miesiącu wrześniu br. odbywała się instalacja Internetu w 70 gospodarstwach domowych, 9 zespołach szkół na terenie gminy i trzech podległych gminie jednostkach przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. W szkołach, w Oświatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w Bibliotece Wiejskiej w Zagórzanach utworzono stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy.

SZKOLENIE Z ZAKRESU ODSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU

W miesiącu wrześniu br. odbyło się szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu dla przedstawicieli gospodarstw domowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie . W szkoleniu wzięło udział 70 osób. Zajęcia prowadzone były przez Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego„ w Gorlicach.

DOSTAWA KOPMUTERÓW DO 30 GOSPODARSTW DOMOWYCH W GMINIE GORLICE

Po zainstalowaniu komputerów w 9 zespołach szkół Gminy Gorlice, pracownicy firmy ALTECH w kolejnych dniach dostarczyli i podłączyli zestawy komputerowe w 30 gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gorlice, które sostały zakwalifikowane do projektu.
DOSTAWA KOPMUTERÓW DO JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - ZESPOŁÓW SZKÓŁ W GMINIE GORLICE

W dniach 29, 30 i 31 lipca firma ALLTECH z Płocka, która wygrała przetarg nieograniczony, dostarczyła i zainstalowała zestawy komputerowe w Zespołach Szkół prowadzonych prez Gminę Gorlice.
PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW

W dniu 9 lipca 2013 roku w Urzędzie Gminy Gorlice odbyło się podpisanie umowy na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych, zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn:. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice”.

Umowa została zawarta pomiędzy Gminą Gorlice, a wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego firmą ALLTECH spółka jawna - Zdzisław Pająk, Artur Pająk, z siedzibą w Płocku.

W imieniu Gminy Gorlice umowę podpisał Wójt Pan Ryszard Guzik, natomiast ze strony Wykonawcy Pan Artur Pająk – wspólnik spółki.

Dostawa komputerów nastąpi w terminie 21 dni od podpisania umowy.
SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 3 lipca 2013 roku odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Gminy Gorlice zakwalifikowanymi do udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice”.

W trakcie spotkania zapoznano uczestników z przyznanymi im formami wsparcia w ramach projektu. Omówiono szczegóły związane z użyczeniem sprzętu komputerowego i dostawą Internetu na okres trwania projektu.

INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW Z GMINY GORLICE OBJĘTYCH PROGRAMEM PN.:
„PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GORLICE”

GMINA GORLICE INFORMUJE, ŻE W DNIU 3 LIPCA 2013 R. (TJ. ŚRODA) O GODZ. 1300 W SALI KONFERENCYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W GORLICACH, UL. NIEPODLEGŁOŚCI (WEJŚCIE OD PODWÓRZA) ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z BENEFICJENTAMI DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW REALIZACJI PROJEKTU „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE GORLICE".

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

GORLICE, 2013-06-26

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppWÓJT

ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppRYSZARD GUZIK
Lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa

Poniżej zamieszczamy pliki do pobrania:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (format pliku .doc)

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (format pliku .pdf)

Lista rezerwowa osób do udziału w projekcie (format pliku .doc)

Lista rezerwowa osób do udziału w projekcie (format pliku .pdf)„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

© Gmina Gorlice